Над 50 км/ч над дозволеното (населено место) 400 евра/65 негативни поени/нема возење од 6 до 12 месеци
30-50 км/ч над дозволеното (населено место) 300 евра/50 негативни поени/нема возење од 3 до 12 месеци
10-30 км/ч над дозволеното (населено место) 45 евра/25 негативни поени
До 10 км/ч над дозволеното (населено место) 20 евра/10 негативни поени
Над 70 км/ч над дозволеното (надвор од населено место) 400 евра/65 негативни поени/нема возење од 6 до 12 месеци
50-70 км/ч над дозволеното (надвор од населено место) 300 евра/50 негативни поени/нема возење од 3 до 12 месеци
30-50 км/ч над дозволеното (надвор од населено место) 45 евра/25 негативни поени
До 30 км/ч над дозволеното (надвор од населено место) 20 евра/10 негативни поени
Немање сигурносен појас (за возачот) 40 евра/25 негативни поени
Немање сигурносен појас (за патниците) 50 евра
Зборување на мобилен телефон 45 евра/25 негативни поени
Пребавно возење 50 евра
Возење во алкохолизирана состојба (до 0,5 промили(за возач почетник)) 200 евра/40 негативни поени/нема возење од 3 до 12 месеци/до 12 часа во полиција
Возење во алкохолизирана состојба (од 0,5 до 1 промил) 250 евра/40 негативни поени/нема возење од 3 до 12 месеци/до 12 часа во полиција
Возење во алкохолизирана состојба (од 1 до 1,5 промили) 350 евра/55 негативни поени/нема возење од 3 до 12 месеци/до 12 часа во полиција
Возење во алкохолизирана состојба (над 2 промили) 400 евра/60 негативни поени/нема возење од 3 до 12 месеци/до 12 часа во полиција